ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de partij, onderneming of particulier die de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, die opdracht geeft aan Gym to-B tot het uitvoeren van een opdracht, of die bij Gym to-B een lidmaatschap aangaat, dan wel met Gym to-B een andere overeenkomst sluit.

b. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Durmaz-Uitzetter, handelend onder de naam Gym to-B, gevestigd aan de Koersendijk 2 in Nijverdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08118556.

c. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich er jegens Opdrachtgever toe verbindt om bepaalde werkzaamheden, behorende tot het gebruikelijke werkterrein van een sportadviesbureau, te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de Opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

- het verzorgen van inspanningstesten;

- het verzorgen van trainingsadvies;

- het organiseren van lezingen en presentaties;

- het organiseren van sportactiviteiten onder begeleiding in binnen- en buitenland;

- het verzorgen van trainingsbegeleiding en fysieke training;

- het verzorgen van personal training en coaching;

al het voorgaande in de ruimste zin van het woord.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer, al dan niet in loondienst, doch handelend onder de naam van Opdrachtnemer, en derden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende opdrachten c.q. overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een Opdracht c.q. Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De

opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Het staat Opdrachtnemer vrij derden in te schakelen voor de uitvoering van de Opdracht. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe echter slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat door Opdrachtgever.

4.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledige medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.

4.5 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 5 Duur en beëindiging van een Opdracht/Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn zouden verzetten. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan het adres van de wederpartij. Een voor bepaalde tijd aangegane Overeenkomst dan wel Opdracht eindigt van rechtswege aan het einde van de overeengekomen periode.

5.3 Bij annulering door Opdrachtgever van een Opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht, wordt 50% van de kosten voor de Opdracht in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Hetzelfde geldt wanneer Opdrachtgever zonder afmelding niet op komt dagen voor de Opdracht, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.

5.4 De Overeenkomst kan door elk der partijen met onmiddellijke ingang (tussentijds) worden opgezegd in het geval diens wederpartij niet in staat blijkt aan diens verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, indien deze onder curatele of bewind is gesteld, schuldsanering treft of om welke reden dan ook zijn activiteiten staakt, dan wel indien de opzeggende partij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een van de bovengenoemde omstandigheden zich op korte termijn zal voordoen, of er een situatie is ontstaan ten gevolge waarvan voortzetting van de Overeenkomst niet langer van de opzeggende partij kan worden gevergd.

5.5 Voorts kan de Overeenkomst door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang schriftelijk (waaronder tevens begrepen per e-mail) worden opgezegd indien:

a. Opdrachtgever jonger blijkt dan 16 jaar en er geen toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger is verkregen; of

b. de informatie die Opdrachtgever in het kader van (het aangaan van) de Overeenkomst heeft verstrekt, onvolledig en/of onjuist is; of

c. Opdrachtgever beschikkingsonbevoegd blijkt; of

d. Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van diens (financiële) verplichtingen jegens Opdrachtnemer, als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden; of

e. Opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

5.6 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) beëindiging aanspraak op betaling van alle door haar tot dan toe ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5.7 Indien Opdrachtgever een Opdracht annuleert dan wel een Opdracht/Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzegt, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid / privacy

6.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie of de gegevens voortvloeiende uit de Opdracht, waarvan zij weet of redelijkerwijze kan weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim te houden tegenover derden die niet bij de Opdracht zijn betrokken.

6.2 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de diensten die door Opdrachtnemer worden aangeboden vertrouwelijk zijn en niet ter beschikking mogen worden gesteld aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Dit betreft onder andere de/het door Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht beschikbaar gestelde documentatie/materiaal en de methoden en technieken die door Opdrachtnemer zijn gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever onthoudt zich ervan het materiaal dat beschikbaar is gesteld door Opdrachtnemer te reproduceren.

 

Artikel 7 Promotionele rechten

Opdrachtgever kan door Opdrachtnemer worden gevraagd om toestemming te geven, de naam van Opdrachtgever of diens beeltenis te gebruiken ten behoeve van zijn promotionele doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, uitingen op papier, digitaal, op internet en diverse sociale media. Het staat Opdrachtgever vrij hierin een keuze te maken, doch een verstrekte toestemming geeft Opdrachtnemer het recht hiervan gebruik te maken.

 

Artikel 8 Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de looptijd van een Overeenkomst dan wel Opdracht van het gebruik van prestatie bevorderende middelen, inclusief verboden middelen, zoals is aangegeven in reglementen van erkende sportbonden en tevens in de wet is vastgelegd. Voorts onthoudt Opdrachtgever zich ervan dergelijke middelen aan anderen betrokken bij de Opdracht dan wel aanwezig bij Opdrachtnemer aan te bieden.

 

Artikel 9 Honorarium

9.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

9.2 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiervan steeds tijdig op de hoogte stellen.

9.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij inclusief-tarieven zijn overeengekomen.

9.4 Het staat Opdrachtnemer vrij haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de algemene prijsontwikkeling.

 

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de bij Opdrachtgever bekende bankrekening binnen de overeengekomen termijn of, indien van toepassing, middels automatische incasso. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

10.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)-kosten.

10.4 Een betaling wordt altijd geacht in eerste instantie de oudste nog openstaande posten en eventuele kosten of rente te betreffen, daarna de latere, ongeacht wat Opdrachtgever bij de betaling zelf heeft aangegeven.

10.5 In geval van een Opdracht/Overeenkomst waarbij meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk betrokken zijn, zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het honorarium en de verschuldigde rente en kosten.

10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een Opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer zal iedere Opdracht vervullen met inzet van al haar kennis en kunde en naar de laatste stand van de wetenschap en techniek op haar terrein. Opdrachtnemer is echter nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de risico’s die een Opdracht met zich brengt, zoals die op lichamelijk letsel, het verlies van of schade aan eigendommen en onverhoopt zelfs de dood. Opdrachtgever verklaart middels het aangaan van de Opdracht/Overeenkomst, dat hij de risico's op zich neemt van deelname aan de diensten en activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer adviseert altijd een sportmedische keuring te ondergaan en deze twee- à driejaarlijks te herhalen, alvorens de diensten van Opdrachtnemer af te nemen. Door het aangaan van de Opdracht/ Overeenkomst verklaart Opdrachtgever dat hij geen negatief advies van een arts heeft gekregen, niet lijdt aan een fysieke of psychische aandoening waardoor gebruik van de diensten van Opdrachtnemer tot letsel bij Opdrachtgever zou kunnen leiden en hem geen andere omstandigheden bekend zijn die aan het veilig gebruik van de diensten van Opdrachtnemer in de weg zouden kunnen staan. Voorts verbindt Opdrachtgever zich ertoe Opdrachtnemer voor aanvang van de Opdracht te informeren over eventuele beperkingen (bijvoorbeeld astma, hartklachten).

11.2 Opdrachtgever ontheft Opdrachtnemer van elke eventuele aansprakelijkheid en zal Opdrachtnemer vrijwaren van claims van hemzelf of derden met betrekking tot de dood, persoonlijk letsel, geheel of gedeeltelijke invaliditeit van Opdrachtgever of schade aan zijn eigendommen.

11.3 Opdrachtgever dient zichzelf afdoende te verzekeren tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte als gevolg van of samenhangend met zijn deelname aan de Opdracht.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Opdrachtgever toe te rekenen handelen of nalaten. Opdrachtgever dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

11.5 Indien ondanks het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever aangenomen moet worden, zal de verplichting van

Opdrachtnemer tot vergoeding van die schade nooit meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer ter zake van die schade uitkeert.

11.6 Opdrachtgever dient tijdens door Opdrachtnemer georganiseerde fietsclinics een goed passende en geschikt helm te dragen en over deugdelijk materiaal te beschikken. Opdrachtgever dient vóór aanvang van de tocht het materiaal (waaronder, maar niet uitsluitend, fiets, schoeisel, helm, kleding) te controleren. Vanwege het feit dat de route van de begeleide tochten over buitenlands grondgebied kan voeren, adviseert Opdrachtnemer Opdrachtgever over een goede reisverzekering te beschikken met een uitgebreide dekking voor bijzondere activiteiten/sporten.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechtbank.

 

Artikel 13 Wijzigingen

13.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

13.2 Wijzigingen zullen voor Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien en zodra de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 14 Website

Alle informatie op de website www.gymtob.nl is informatief en niet bindend, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bepalend is datgene wat in de Overeenkomst c.q. Opdracht wordt overeengekomen.